İZMİRLİ KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
İZMİRLİ KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ (Dernek) olarak tarafınıza yönlendirdiğimiz bu form, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesi ile kişisel veri sahiplerine tanınan başvuru hakkınızı işbu online formu doldurarak kullanabilirsiniz.
A. BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Ad:
Soyad:
T.C. Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
E-posta:
(Başvuru sonucunuzu e-posta ile almak istemeniz halinde doldurunuz)
Adres:

B. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
Tercih (lütfen talebinizi işaretleyiniz)
Konu

Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu?

Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, işleme faaliyeti hakkında bilgi talep ediyorum.

Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacı ve faaliyetin işleme amacına uygun yürütülüp yürütülmediği konusunda bilgi talep ediyorum.

Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu? Kişisel verilerim aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.

Kişisel verilerimin Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve düzeltilmesini talep ediyorum. (Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler “Doküman Ekle” bölümüne yüklenerek tarafımıza iletilmelidir: (i)Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği,(ii)Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler. )

Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünüyorum bu nedenle kişisel verilerimin,
Silinmesini
veya
Anonim hale getirilmesini
Talep ediyorum.
(Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge “Dokuman Ekle” bölümüne yüklenerek Şirketimize iletilmelidir.

Kişisel verilerim Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işleniyorsa kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum. (Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler “Doküman Ekle” bölümüne yüklenerek Şirketimize iletilmelidir: (i)Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği, (ii)Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler. )


Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa bu durumun kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep ediyorum. (Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge “Doküman Ekle” bölümüne yüklenerek Şirketimize iletilmelidir.)

Şirketiniz nezdinde işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi neticesinde aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum. (Talep halinde aleyhinize çıkan sonucu açıklayan bilgi/belge “Doküman Ekle” bölümüne yüklenerek Şirketimize iletilmelidir.)

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum. (Talep halinde uğradığınız zararı açıklayan bilgi/belge “Doküman Ekle” bölümüne yüklenerek Şirketimize iletilmelidir.)
C. LÜTFEN KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ: (Lütfen Yukarıda Belirtilen Bilgi/Belgeleri Ayrıca “Doküman Ekle” bölümüne yüklenerek İletiniz)
AÇIKLAMA: ………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
D. BAŞVURU SONUCU BİLGİLENDİRME YÖNTEMİ (Lütfen yanıtın tarafınıza iletilme yöntemini seçiniz):
 Adresime gönderilmesini istiyorum.
 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 Elden teslim almak istiyorum.
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)


E. TÜM BAŞVURU SAHİPLERİNİN BU KISMI DOLDURMASI GEREKMEKTEDİR:
[Hukuka aykırı beyanlar hakkında hukuki ve cezai yaptırımların söz konusu olduğunu önemle bildiririz.]
İşbu başvuru formunda tarafımca belirtilen tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan eder; İzmirli Kadın Girişimciler Derneği’ nin, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerimin güvenliğinin sağlanması amacıyla kimlik ve yetki tespiti için ek bilgi ve evrak (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkının bulunduğunu kabul ederim.
Kişisel Veri Sahibinin / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişinin
Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :
(Başvuru ekinde yer alacak dokümanlarınızı buraya yazınız)
Doküman Ekle :