İZMİRLİ KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

 

İZMİRLİ KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ –İzQ Girişimcilik Merkezi Akdeniz, Cumhuriyet Blv No:120, 35210 Konak/ İzmir (“İzmirli Kadın Girişimciler Derneği” veya “Dernek”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz.  Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

 

1.Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları
a. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi


Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince imiz tarafından, sözleşmenin ifası ve kanunda açıkça öngörülme, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması kamu sağlığının korunması, iş sağlığı ve güvenliği önlemelerinin alınması ve uygulanması, ve çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası, çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı  süreçlerinin planlanması ve icrası, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla elde edilmektedir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar ve derneğin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz
  Ad Soyad, ödeme bilgileri (fatura bilgisi, IBAN bilgisi) T.C. kimlik no, adres, telefon numarası, meslek bilgisi, doğum tarihi, öneri ve şikayetler, yaş, cinsiyet, medeni durum, imza, e-mail, gerekli bilgilendirme notları ile etkinlik ve toplantılar çerçevesinde alınabilecek görsel ve işitsel verileriniz.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
 • Faaliyetlerin Mevzuata ve Tüzüğümüze Uygun Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Seyahat planlaması ve yönetimi
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
 • Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve kişisel veri sahibinin kullanımına sunulabilmesi için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,
 • Yapılacak faaliyet ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi ve genel olarak sair faaliyet icra gereklilikleridir.
 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

-Derneğimizde iletişim ve müşteri kayıt işlemlerine ait verilerin depolanması amacıyla herhangi bir yazılım programı kullanılmamakta ve başkaca herhangi bir taraf ile veri paylaşımı yapılmamaktadır.

-Ancak ve ancak zorunluluk içeren bir durum karşısında kamusal yetki ile talepte bulunan gerekli kamu kurum ve kuruluşuna verilerin aktarım yapılması mümkündür.

-Dernek üyelerinin referans gösterilmesi olasılıklarında iletişim bilgileriniz üçüncü kişilerce tarafımıza iletilebilecektir.

 

3.Kişisel Verilerinizin İmha Edilmesi:

 

Derneğimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Derneğimiz o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Derneğin uygulamaları ve teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki ve idari prosedürlerde kullanılması amacıyla yasal süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVKK’ nın 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

4.Kişisel Verilerin İşlenmesiyle İlgili Haklarınız

 

KVKK’ nın 11. maddesi çerçevesinde Derneğimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:
a)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
b)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
c)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e)KVKK’ nın 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde  kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 


5.Başvuru Hakkı

Yukarıda yer alan haklarınızı KVKK ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak “________________” adresinde yer alan “İzmirli Kadın Girişimciler Derneği Veri Sahibi Başvuru Formu” kullanılarak;

 

– İzQ Girişimcilik Merkezi Akdeniz, Cumhuriyet Blv No:120, 35210 Konak/ İzmir adresine bizzat/elden teslim edebilir,

– İzQ Girişimcilik Merkezi Akdeniz, Cumhuriyet Blv No:120, 35210 Konak/ İzmir adresine noter kanalıyla gönderebilir,

 

“_________________”  güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

 

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

 

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Derneğe ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Derneğimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Derneğimizce CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

 

Derneğimiz başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

Kişisel veri sahibi KVKK’ nın 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Derneğimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

 

Yukarıdaki Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ’ni tebliğ aldım ve okudum.


Ad-Soyad:


Tarih :

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma metninde detaylı olarak yer verilen kişisel verilerimin belirtilen şekilde işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesine, dernek üyeliğim halinde referans gösterilmem olasılıklarında iletişim bilgilerimin üçüncü kişilerce paylaşılmasına Açık Rıza Gösteriyorum.

 

ONAM

 

Kendi el yazınız ile “Okuduğumu anladım” yazınız:

 

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza :

Saat: